Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OBJAWYDEPRESJI.PL

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://objawydepresji.pl, zwanego dalej “Sklepem”. Sklep prowadzony jest przez DO IT GLOBAL LTD, 590 Kingston Road, SW20 8DN, London, United Kingdom (Wielka Brytania), zwaną dalej “Administratorem”.
 2. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Sklepu: info [at] objawydepresji.pl
 3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

 

§2 RODZAJE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet produktów z zakresu rozwoju osobistego, relacji i dziedzin pokrewnych.
 2. Przedmiotem sprzedaży są umieszczone w Serwisie produkty elektroniczne tj. w formacie ebook/audio/video, pliku pdf, zwane dalej Infoproduktem.
 3. Infoprodukt jest dostarczany przez Sprzedającego do Użytkownika serwisu w formie adresu URL (linka), do uruchomienia z poziomu przeglądarki internetowej, za pośrednictwem poczty email, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Dostęp do Internetu;
 2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:
  • Edge
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera
 3. Włączona obsługa Cookies oraz JavaScript;
 4. Działające i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

 

§4 AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE. OCHRONA TREŚCI NA STRONIE SKLEPU

 1. Infoprodukt stanowi utwór w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlega ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 2. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Infoproduktu przysługują Administratorowi.
 3. Kupno Infoproduktu nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Infoproduktu. Kupujący może korzystać z Infoproduktu wyłącznie dla własnych potrzeb, w sposób w jaki jest to niezbędne do korzystania z Infoproduktu.
 4. W szczególności Kupującemu nie wolno:
  • Zwielokrotniać Infoproduktu lub dokonywać jego rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej);
  • Udostępniać Infoproduktu jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej;
  • Najmować i użyczać Infoproduktu; zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej.
  • ingerować w treść i zawartość Infoproduktu;
  • usuwać zabezpieczeń naniesionych na Infoprodukt.
 5. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Infoproduktu, osoba, która dopuściła się naruszenia (także Kupujący), zapłaci Administratorowi karę umowną w wysokości 10 – krotnej wysokości ceny brutto tego Kursu za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz Infoproduktu. Nie wyłącza to prawa Administratora do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

 

§5 ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Infoproduktów oraz cen Infoproduktów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 3. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  • dokładny opisu danego produktu i jego cech;
  • cenę zamówionego produktów wraz z podatkami
  • dotyczące sposobu i terminu zapłaty
  • dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie produktu, przyciskiem z napisem– „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, w którym Klient podaje następujące dane:
  • Imię i nazwisko i/lub nazwa firmy
  • Działający adres poczty elektronicznej
  • Kraj
 5. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich.
 7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep dokonania płatności przez Klienta.
 8. W Sklepie honorowany jest system płatności elektronicznych tPay (Karty kredytowe, przelewy internetowe) i Paypal (Przelewy paypal, subskrypcje paypal i karty kredytowe).
 9. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 10. Zamówiony towar jest wysyłany w formie elektronicznej niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.
 11. Wraz z Produktem wysyłane jest elektroniczne potwierdzenie dokonania zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT w formie elektronicznej. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  • Imię i nazwisko/firmę,
  • Adres zamieszkania/siedziby,
  • Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  • Numer zamówienia,
  • Adres korespondencyjny e-mail
 12. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 13. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
 14. Zamówienie jest realizowane poprzez umożliwienie Klientowi dostępu do produktu elektronicznego na czas określony w zamówieniu poprzez platformę internetową lub za pośrednictwem treści i adresów URL (linków) przekazywanych Klientowi za pośrednictwem podanego w Zamówieniu adresu e-mail.
 15. Administrator Serwisu nie odpowiada za nieotrzymanie przez Klienta dostępu do zakupionych produktów elektronicznych z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności w sytuacji, gdy wiadomość e-mail Sprzedającego zostanie automatycznie oznaczona jako „spam” lub wiadomość nie dotrze do Klienta z przyczyn leżących po stronie dostawcy usługi internetowej, z której korzysta Klient, lub z powodu błędnego podania adresu e-mail przez Klienta.
 16. Usługę uznaje się za wykonaną, gdy Klient otrzyma dane dostępowe do zakupionych produktów lub otrzyma produkty w formie e-mail.

 

§6 REKLAMACJE

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres zwrot [at] objawydepresji.pl.
 3. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Sprzedający dołożył wszelkich starań, aby Infoprodukt był wysokiej jakości, ale nie gwarantuje Kupującemu osiągnięcia jakichkolwiek efektów. Infoprodukt nie posiada żadnych zapewnień dla Kupującego.
 6. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 7. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres e-mail zwrot [at] objawydepresji.pl podając dane: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji).
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić´ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi niezwłocznie zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 4. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I OPIS MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiada dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla miasta Szczecin woj Zachodniopomorskie, Polska.
0